Regulamin zajęć

Regulamin zajęć

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ ROTMANKA ROCZNIK 2005/2006

organizowanych przez

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie

 

 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a)     Organizator zajęć – Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie, zwany dalej Ośrodkiem,

b)     Uczestnik – wszystkie osoby, które złożą prawidłowo wypełnioną i podpisaną Kartę uczestnika zajęć oraz wniosą opłatę za zajęcia.

 

                                              I.        ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Warunkiem udziału w zajęciach jest w szczególności wypełnienie karty uczestnika zajęć oraz wniesienie opłaty za zajęcia. Karta Uczestnika stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 2. Zajęcia odbywają się w ustalonym przez organizatora miejscu i w ustalonych godzinach.
 3. Program zajęć, czas trwania ustalany jest z organizatorem na podstawie grafiku przygotowanego przez trenera/instruktora prowadzącego dane zajęcia, zatwierdzonego przez z-cę Dyrektora.
 4. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez trenera/instruktora prowadzącego na grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.
 5. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. O ilości miejsc decyduje z-ca Dyrektora w porozumieniu
  z trenerem/instruktorem. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta. Osoby, które zapisały się po zamknięciu listy, zostaną wpisane na listę rezerwową i w pierwszej kolejności powiadomione o zwalniających się miejscach.
 6. Treningi Sekcji odbywają się według ustalonego harmonogramu na dany sezon sportowy. Aktualny plan zajęć, terminy zawodów i inne informacje mające znaczenie dla sprawnego funkcjonowania Sekcji zamieszczane są na stronie internetowej OKSiR Gminy Pruszcz Gdański.
 7. Trenerzy podejmują decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów na podstawie osiąganych rezultatów i uczestnictwa w treningach, po zasięgnięciu opinii  OKSiR Gminy Pruszcz Gdański.
 8. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu rodziców/opiekunów uczestników zajęć (mailowo, telefonicznie, osobiście), za zgodą Organizatora zajęć.
 9. Zawodnicy przyprowadzeni przez rodziców na 5 minut przed rozpoczęciem treningu zgłaszają się do trenera przygotowani do zajęć (przebrani w strój sportowy, odpowiednie buty sportowe na halę sportową lub otwarte boisko sportowe).
 10. Zawodników przebywających pod opieką trenera obowiązuje bezwzględne posłuszeństwo.
 11. Rodzice zobowiązują się odebrać dzieci z sali treningowej/obiektu sportowego bezpośrednio po zajęciach.
 12. Uciążliwi (utrudniający innym korzystanie z zajęć, nie przestrzegający regulaminu) uczestnicy zajęć zostaną skreśleni z listy uczestników danej sekcji sportowej, jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia. O zachowaniu uczestnika powiadomieni zostaną rodzice/ opiekunowie.
 13. Osoba podpisująca Kartę Uczestnictwa w zajęciach sportowych wyraża tym samym zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 14. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Ośrodek (np. udział w zawodach) podlegają uzgodnieniom z trenerem/instruktorem prowadzącym oraz z-cą Dyrektora Ośrodka.
 15. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach rodzic/ opiekun jest zobowiązany do poinformowania o tym Organizatora.
 16. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości
  i zaakceptowaniem regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.

  1.                                                                                                    II.        OPŁATY
 17. Dyrektor w drodze zarządzenia ustala wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Ośrodek.
 18. Opłaty są wpłacane przelewem na konto OKSiR lub bezpośrednio do kasy Ośrodka. Trenerów/instruktorów zobowiązuje się do sprawdzania uiszczonych przez uczestników opłat i bieżącego pilnowania terminowości wpłat.
 19. Zmniejszenie lub zwolnienie z opłat z powodu trudnej sytuacji materialnej lub z innych przyczyn może nastąpić na pisemny wniosek rodzica, opiekuna lub pracownika Ośrodka – tylko za zgodą Dyrektora. Decyzję o zmniejszeniu lub zwolnieniu z opłat podejmuje Dyrektor Ośrodka po konsultacji z sołtysem miejscowości gminy Pruszcz Gdański, w której zameldowany jest uczestnik zajęć określonych we wniosku.
 20. W imieniu uczestników małoletnich, sprawy odpłatności za zajęcia, a także inne sprawy organizacyjne załatwiają rodzice lub opiekunowie prawni.

 

 

 1.                                                                      III.        BEZPIECZEŃSTWO
 2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, Regulaminów obiektów sportowych, przepisów bhp i p–poż., obowiązujących w na terenie miejsca zajęć.
 3. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako uczestnicy, o obecności rodzica/opiekuna dziecka podczas zajęć decydują trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia.
 4. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych zostaje poinformowany przez trenera/instruktora o zasadach organizacji oraz o prawach i obowiązkach uczestnika zajęć.
 5. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia (obiektu sportowego), w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody trenera/instruktora prowadzącego, w przeciwnym wypadku prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika zajęć.
 6. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką trenera/instruktora. Rodzic/ opiekun jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach lub złożyć pisemne oświadczenie o samodzielnym powrocie do domu.
 7. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia obiektu sportowego, ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
 8. Ośrodek nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach, w salach lub szatni ogólnej i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.
 9. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników obiektów, na których są prowadzone zajęcia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *